Strona główna

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Włodzimierz Ryń (dawniej Rewir I) jest właściwy do prowadzenia egzekucji na terenie obszaru właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie.

Komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub postępowania o zabezpieczenie, do przeprowadzenia których jest właściwy (Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji art. 8.4).

Na pisemny wniosek wierzyciela komornik może prowadzić egzekucję na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości), jeżeli w zakresie prowadzonych przez tego komornika egzekucji zaległość nie przekracza 6 miesięcy (Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji, art. 8.5 - 8).

Warunkiem wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest złożenie przez wierzyciela odpowiedniego wniosku egzekucyjnego wraz z oryginałem tytułu wykonawczego zaopatrzonym w klauzulę wykonalności.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Włodzimierz Ryń z-ca Komornik Katarzyna Ryń-Kowalska, Kancelaria Komornicza nr XI w Lublinie, jak administrator danych osobowych przetwarzanych na potrzeby toczących się w tutejszej kancelarii postępowań egzekucyjnych podaje do publicznej wiadomości dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 

Pan Roman Kwieciński 

email: iod.lublin.022@komornik.pl

 

Włodzimierz Ryń