Strona główna

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Włodzimierz Ryń, Kancelaria Komornicza nr XI w Lublinie (dawniej Rewir I) jest właściwy do prowadzenia egzekucji na terenie obszaru właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie.

Komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub postępowania o zabezpieczenie, do przeprowadzenia których jest właściwy (Ustawa o komornikach sądowychi art. 9.1).

Na pisemny wniosek wierzyciela komornik może prowadzić egzekucję na terytorium Apelacji Lubelskiej (z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości), jeżeli w zakresie prowadzonych przez tego komornika egzekucji zaległość nie przekracza 6 miesięcy (Ustawa o komornikach sądowychi, art. 10.1).

Warunkiem wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest złożenie przez wierzyciela odpowiedniego wniosku egzekucyjnego wraz z oryginałem tytułu wykonawczego zaopatrzonym w klauzulę wykonalności.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Włodzimierz Ryń z-ca Komornik Katarzyna Ryń-Kowalska, Kancelaria Komornicza nr XI w Lublinie, jak administrator danych osobowych przetwarzanych na potrzeby toczących się w tutejszej kancelarii postępowań egzekucyjnych podaje do publicznej wiadomości dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 

Pan Roman Kwieciński 

email: iod.lublin.022@komornik.pl

 

Komornik z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego przyjmuje interesantów wyłącznie w sprawach pilnych i nie cierpiących zwłoki w czwartki w godz. 10-13. 

 

Skargi i wnioski przyjmowane będą drogą listowną i mailową (mail: lublin1@komornik.pl).

 

Wpłat proszę dokonywać z podaniem w tytule przelewu imienia i nazwiska wpłacającego oraz sygnatury sprawy na konto kancelarii: 11 1240 5497 1111 0000 5003 9223.

Włodzimierz Ryń